ดำเนินงานอย่างถูกต้อง Easy to do จะปกป้องสิทธิของท่าน

การเป็นตัวแทนกับอีซีทูดู คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินระยะยาว นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสมาชิกอีซี่ทูดู ทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อีซี่ทูดู กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของตัวท่านเองและตัวแทนจ๊อบลัคกี้ทุกคน

ข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ...

 1. พึงยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
  “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังเช่นที่ท่านปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน” สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวแทนอีซี่ทูดูทุกคน ที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบจะนำมาสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นตัวแทน

 2. อย่าชักชวนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมัครเป็นตัวแทน
  ผู้สมัคร     – ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน - ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของอีซี่ทูดูมาก่อน

 3. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัครโดย ผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้

 4. อย่าพูดเกินจริงถึงรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจ...
  จงแสดงแผนการขยายงานและแผนการตลาดของ...อย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าธุรกิจ... คือ โอกาสในการเสริมสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย นำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วย ความมานะพยายามและความตั้งใจจริง

 5. อย่าขายตัดราคา
  จงขายบริการให้กับลูกค้าตามราคาที่อีซี่ทูดู กำหนดไว้ในตารางสินค้าอย่างเคร่งครัด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่ท่านควรได้รับอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆ และจะก่อให้เกิดความสับสนต่อวงจรการดำเนินธุรกิจด้วย

 6. อย่าพูดเกินจริงถึงประสิทธิภาพของบริการ
  จงชี้แจงเรื่องของบริการตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของบริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และเหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงบริการจากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเองที่ได้ใช้บริการแล้ว จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้รับผลดีในการแนะนำ

 7. อย่าทอดทิ้งลูกค้า
  จงบริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนะนำบริการหรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พร้อมทั้งหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับบริการที่ท่านขายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามทำให้ลูกค้าไว้วางใจในบริการ ด้วยการมอบ บริการที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 8. อย่าพยายามเปลี่ยน หรือชักชวนผู้อื่นเปลี่ยนสายงานตัวแทน
  จงเคารพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสายงานแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในแผนการขายและแผนการตลาด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจ อีซี่ทูดู ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นตัวแทนจากสายงานหนึ่งไปสู่อีกสายงานหนึ่ง เพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นผลเสียโดยรวมต่อวิถีทางที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ

 9. อย่าอาศัยเครือข่ายของตัวแทน เป็นแหล่งขายบริการอื่น ที่มิใช่บริการของอีซี่ทูดู
  จงมุ่งจำหน่ายแต่บริการของเรา ซึ่งมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ตัวแทนอีซี่ทูดูดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนตัวแทน ดังนั้น ตัวแทนต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับตัวแทนคนอื่นๆ ในการจำหน่ายบริการอื่นที่ไม่ใช่สินค้าอีซี่ทูดูอย่างเด็ดขาด

 10. อย่าละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของอีซี่ทูดู หากตัวแทนต้องการใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของอีซี่ทูดู โปรดขออนุญาต พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากอีซึ่ทูดู ก่อนทุกครั้ง

 11. ระเบียบการตัดยอด การคิดค่าคอมมิชชั่นและการรับโบนัส
  - จะตัดยอดทุกสิ้นเดือน และจะจ่ายรายได้ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  - หากยอดรายได้ไม่ถึง 100 บาท ทางอีซี่ทูดูจะสะสมไว้ให้ รวมกับรายได้ในเดือนถัดไป
  - กรณีตัวแทนเสียชีวิต ทางอีซี่ทูดูจะโอนมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทหรือผู้ที่ถูกระบุชื่อในใบสมัคร

 12. การยกเลิกธุรกิจ
  12.1 เมื่อตัวแทนยกเลิกการทำธุรกิจกับอีซี่ทูดู สามารถแจ้งได้ที่ [email protected] ได้ตลอดเวลา
  12.2 ให้ร้าย หรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและอีซีี่ทูดู
  12.3 กรณีที่ฝ่าฝืนกฎบ่อยครั้ง

  ทั้งนี้ การเพิกถอนจะสมบูรณ์ได้ เมื่อผ่านมติของคณะกรรมการผู้บริหารองค์กรตัวแทนแล้ว
  (การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นตัวแทนของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้ตัวแทนที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)

 13. การกระทำของตัวแทน อันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษ
  - ตัวแทนฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อปฎิบัติของอีซี่ทูดู
  - ตัวแทนได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่ออีซี่ทูดู หรือบริการของอีซี่ทูดู
  - ตัวแทนกระทำการอันเป็นเหตุให้อีซี่ทูดู เสียหายในการประกอบกิจการ
  - ตัวแทนได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตัวแทน หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของอีซี่ทูดู ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

 14. มาตรการลงโทษ
  ขั้นที่ 1  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  ขั้นที่ 2  งดรับการรักษายอดในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นในเดือนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
  ขั้นที่ 3  ปลดออกจากการเป็นตัวแทน
(อีซี่ทูดู ขอสงวนสิทธิที่จะปลดตัวแทนผู้ใดผู้หนึ่งตามที่อีซี่ทูดู เห็นสมควร เมื่ออีซี่ทูดู พิสูจน์ได้หรือมีเหตุ อันควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ 17 โดยตัวแทนที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางอีซี่ทูดู เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ล่าสุดของตัวแทนที่ได้แจ้งไว้แก่อีซี่ทูดู) มาตรการลงโทษนี้ อีซี่ทูดู จะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษโดยวิธีใดตามดุลยพินิจ
            

** กฎระเบียบอีซี่ทูดู ทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **